Mögel

Mögel trivs i fuktig miljö och drabbar ofta fastigheter med dålig ventilation eller bristfälligt fuktskydd. Tecken på fuktskada kan vara fuktfläckar, flagnad färg eller missfärgning i ytskiktet. Vid mögelsanering tas möglet bort men även orsaken till fuktskadan utreds och åtgärdas.

Det är allmänt känt att mögel är ett hälsoproblem. Mögel i fastigheter kan framkalla astmatiska och allergiska besvär, trötthet, hosta och nästäppa vilka är några av symptomen. Mögel kan också ge upphov till dålig lukt som kan sätta sig i möbler och kläder. Människor är olika känsliga för främmande ämnen beroende på allmänna hälsotillståndet eller ärftlighet och därför bör försiktighetsprincipen råda. Växer mögel synligt på ytor medför det en ökning av halten sporer i luften och då bör mögelsanering göras. Vid ytliga mögelangrepp kan det vara tillräckligt att ta bort orsaken till möglet.

Mögelsanering

Byggkonstruktionen kan innehålla mögel om du ser fuktfläckar, bubblor i mattor, tak och tapeter eller missfärgningar i ytor. För att hitta orsaken till fukten krävs en vidare utredning. Ocab´s fuktutredare har mångårig erfarenhet av fuktutred- ningar och vattenskador. Med gedigen utbildning och kännedom om byggkon- struktioner och hur olika material reagerar på fukt kan rätt åtgärds- och kostnadsförslag tas fram. Laboratiorieprover används för att utreda förekomsten av fukt och mögel i konstruktioner och för att analysera halten sporer i luften. Omfattningen av fuktutredningen avgörs från fall till fall och i samråd med beställaren. Dokumentation görs med bilder före och efter mögelsanering.

Fukt finns överallt och är för det mesta synlig i form av vatten, is eller vatten- ånga. Det är när fukten inte är synlig som den kan ställa till med problem. När den relativa luftfuktighet (RF) är mer än 75% finns risk för att det sker en tillväxt av mögel. Det krävs en mätning för att kunna avgöra om fukt finns och det krävs en specialist på avfuktning och skadesanering för att utföra mögelsanering på ett korrekt sätt. Ocab hjälper dig med mögelsanering i fastighet och grund.

Vill du läsa mer? Klicka på www.ocab.se

Kontakta oss på 0550-188 85 eller maila oss för offertförrågan.