PCB-inventering och sanering

Ocab har stor erfarenhet av PCB-sanering. Våra medarbetare är utbildade av SFR i PCB-sanering och hantering av miljöfarligt material. Via egenkontroller och dagliga uppföljningar säkerställer vi att alla våra insatser håller hög kvalitet.

PCB, dvs polyklorerade bifenyler, är ett miljögift som finns främst i fogmassor men även i isolerrutor och i golvmassor. För att stoppa spridningen av PCB finns det ett lagkrav på att fastighetsägaren ska inventera PCB i byggnader som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973 och redovisa för tillsynsmyndigheten senast 2008-06-30.

All PCB i fogmassor och golvmassor med mer än 0,05 viktprocent (500 ppm) ska saneras och åtgärdas.

Senast 2016-06-30 för fastigheter uppförda eller renoverade 1970-1973.

Senast 2016-06-30 för industribyggnader uppförda eller renoverade 1956-1973.

Senast 2016-06-30 för invändiga fog- och golvmassor.

Vi har utbildade besiktningsmän som inventerar och tar prover på er fastighet för att fastställa om PCB finns i byggnaden. Visar sedan analysen på tagna prov att PCB förekommer och överskrider angivna värden tar vi fram en åtgärdsplan.

Med vår långa erfarenhet av PCB-sanering kan vi ofta fungera som en problemlösare som sparar både tid och pengar. Vi arbetar kontinuerligt med att hitta nya sätt och verktyg för att minska riskerna för dammspridning och därmed minska påverkan på miljön. Vi kan arbeta med den snabbhet som ofta krävs i byggprojekt utan att göra avkall på en säker PCB-sanering som tar hänsyn till både människor och miljö. Vi gör kontinuerlig uppföljning av pågående saneringar tillsammans med kommunens miljökontor. Vi hjälper självklart till med dokumentationen som miljökontoret kräver.

Våra medarbetare som sanerar PCB är utbildade av Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR). Vi följer SFR´s riktlinjer och använder rekommenderad utrustning och skydd. Vi ser även till att det miljöfarliga avfallet från PCB-sanering hanteras på rätt sätt. Vi innehar transport- samt mellanlagringstillstånd för PCB-haltigt avfall.

Länk till artikel om PCB i Bo Bättre nr 4 

Vill du läsa mer? Klicka på www.ocab.se

Kontakta oss på 0550-188 85 eller maila oss för offertförfrågan.